Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu 2021

 Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu 2021
Okunuyor Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu 2021

Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu 2021 için nasıl başvuru yapabileceğinizi ve daha sonrasında sonuçlarına ait detayları buradan takip edebileceksiniz. Bursa başvurma formu ve şartlarını da bilmeyenler buradan ulaşabilecekler. Eğitim ve öğretim yılının kaldığı yerden devam etmesiyle birlikte çeşitli kurumlar ve kuruluşlar burs başvurularını başlattılar. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan burs yardımından yararlanmak isteyenler anlattığımız şekilde başvurusunu gerçekleştirebilirler. 2021 yılında yapılacak olan tüm burslarla ilgili detayları da yine burada bulabileceksiniz. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu hakkında merak edilen soruları da cevaplayacağız. Eğer aklınıza kurcalayan bir sorunuz varsa aşağıdan yorum olarak yazmanız yeterli olacaktır. Daha sonrasında sizin sorularınız yorumlarda cevaplanacak. Başvuru esnasında herhangi bir sorun veya hatayla karşılaşırsanız bu durumu da bize bildirebilirsiniz. Büyük bir yüklenme olduğu zamanlarda sunucularda görülen kasmalardan dolayı işlemler yavaşlamaktadır. Bu son dakika gelişmelerini de yine bu sayfadan aktaracağız.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu 2021

Burs başvurusu için gereken şartları yerine getirdiğinizden emin olunuz. 2021 yılındaki tüm burs başvuruları hakkındaki detayları güncel olarak bu sayfa içerisinde paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer bildiğiniz farklı bir burs bulunuyorsa ve hakkında bilgi edinemiyorsanız bize bildirebilirsiniz. Vakıflar Genel Müdürlüğü düzenlediği burs başvurusu için form doldurmanız yeterli olacaktır. Sizleri yönlendirdiğimiz sayfada bursla ilgili tüm detayları daha açık bir şekilde öğrenebileceksiniz. 2021 yılı boyunca içeriğimizi güncel tutarak sizlere en doğru bilgileri en hızlı şekilde sunmaya özen göstereceğiz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu 2021
Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu 2021

Yukarıdaki bağlantı sizleri güncel olarak burs başvurusu yapmanızı sağlayacak olan forma ve aynı zamanda burs başvuru sonuçlarını görmenizi sağlayacak ekranlara yönlendirecektir. Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir. Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu detayları aşağıda yer alıyor. Sormak istediğiniz sorularınızı yorum olarak yazmanız yeterli olacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  mazbut vakıfların gelirlerinden, vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmek üzere ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere mazbut vakıfların gelirlerinden verilecek burslarla ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-12/9/2020-31242)

(1) Bu Yönetmelik, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 707 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-12/9/2020-31242)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

b) Bölge Müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,

c) Öğrenci: Yurt içindeki üniversitelerde örgün öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,

ç) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

d) İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Verilme Şartları, Başvuru ve Bursun Kesilmesi

Burs verilmeyecek öğrenciler

MADDE 5 – (Değişik:RG-12/9/2020-31242)

(1) Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler.

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.

(2) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenen burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Bu öğrencilere burs miktarının iki katına kadar ödeme yapılabilir.

Başvuru

MADDE 6 – (Değişik:RG-12/9/2020-31242)

(1) Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında Ek-1’de yer alan başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunurlar. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

(2) Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı değiştirilebilir. Başvuru süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamaz.

(3) Başvuru yapan öğrencilerin, burs başvurularının iptal taleplerini nüfus cüzdanı ya da kimlik kartlarının bir nüshası ile birlikte yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri halinde başvuruları iptal edilir.

(4) Öğrencilerden başvuru sırasında herhangi bir belge istenmez; ancak gerekmesi halinde başvuru değerlendirme işlemleri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge talebinde bulunulabilir. Talep edilen belgeyi zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu iptal edilir.

Burs tahsis kontenjanı, miktarı, ödeme zamanları ve başvuru değerlendirme

MADDE 7– (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-12/9/2020-31242)

(1) Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını, ödeme zamanını, başvuru değerlendirme ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Ek-2’de yer alan değerlendirme cetveline göre puanlanır ve genel toplam puana göre sıralanır. Oluşan sıralamada; başvuru puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yaşı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yükseköğrenimde okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı önce olan öğrenciler sıralamada önde yer alır.

(3) Burs başvurusunda bulunan öğrenci, başvuru süreleri içerisinde başvuru beyanını değiştirmiş ise puanı eşit olan başvuruların sıralanmasında dikkate alınan başvuru zamanı başvurusunu en son değiştirdiği zaman olarak alınır.

(4) Başvuru değerlendirmeleri burs verilecek eğitim yılına ait açık kadrolar nispetinde ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sıralamaya göre yapılır ve başvuru sonuçları Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden açıklanarak en az bir ay süre ile sorgulanabilir.

(5) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; burs başvurularını değerlendirirken başvuru sahibi öğrencilerin ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel verilerini 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde burs başvurusunu iptal eder.

(6) Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, sonuçların Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden duyurulduğu tarihten itibaren onbeş gün içerisinde başvuru sonuçlarının incelenmesini isteyebilirler.

Burs verilme süresi

MADDE 8 – (Değişik:RG-12/9/2020-31242)

(1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel bir durumunun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü programın varsa hazırlık sınıfı ve normal öğrenim süresince burs verilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.

(3) Genel Müdürlükten burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerine ara vermeden başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğrencilerin bursları kesilmez.  Bu durumda olan öğrencilere varsa intibak döneminde bursları ödenir ancak önceki yükseköğretim  kurumunda aldığı burs süresi ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni yükseköğretim kurumunun normal eğitim süresini geçemez.

(4) Genel Müdürlükten burs alıyorken okumakta oldukları programdan başka bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda son eğitim yılında başarılı olmaları kaydı ile bir kereye mahsus olmak üzere bursları kesilmez. Bu durumda olan öğrencilerin varsa intibak döneminde bursları ödenir; ancak yükseköğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni yükseköğretim kurumunun normal öğrenim süresini geçemez.

Burs verilen öğrencilerin takibi

MADDE 9 – (Değişik:RG-12/9/2020-31242)

(1) Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde bir önceki eğitim yılındaki başarı durumunu gösteren belgesini (transkript) alarak ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(2) Burs alan öğrenci, burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, yükseköğretim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(3) Burs alan öğrenci, Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.

(4) Burs alan yabancı uyruklu öğrenci, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

(5) Burs alan öğrencinin bir sebepten dolayı yükseköğretim kurumunun değişmesi durumunda yeni yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü farklı olsa bile burs ödeme ve takip işlemleri önceki Bölge Müdürlüğünce yerine getirilmeye devam edilir.

Burs başvurusu ile ilgili yapılacak işlemler

MADDE 10 – (Mülga:RG-12/9/2020-31242)

Akademik başarı bursu

MADDE 11/A – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-12/9/2020-31242)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında burs almakta olan öğrencilerden aşağıdaki şartları sağlayanlara bir eğitim yılında verilen toplam burs miktarının iki katını geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda akademik başarı bursu verilebilir:

a) Bir önceki eğitim yılı bitiminde kendi sınıfında sorumlu olduğu tüm dersleri dönem sonunda bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlamış olmak.

b) Bir önceki eğitim yılında yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 olmak.

c) Bir önceki eğitim yılında kendi sınıfındaki öğrenciler arasında ilk üç sırada yer almak.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında ilk kez burs almaya başlayan öğrencilere akademik başarı bursu verilmez.

Bursun kesilmesi ve tahsili

MADDE 11 – (Değişik:RG-12/9/2020-31242)

(1) Aşağıdaki öğrencilerin bursu kesilir:

a) Bir önceki eğitim yılında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’den düşük olan öğrenciler.

b) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler.

c) Ceza aldığı tarih itibarıyla öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler.

ç) Süresi içerisinde bir önceki eğitim yılında başarı durumunu gösterir belgesini teslim etmeyen öğrenciler.

d) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.

e) Burs hakkından vazgeçen öğrenciler.

f) Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programlarında ya da Devlet üniversitelerinde okurken burs almaya hak kazanan ancak daha sonra Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programları dışında başka bir programına geçiş yapan öğrenciler.

(2) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; burs alan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında bursunun devamı için gerekli kontrolleri yapar, söz konusu kontrollerde burs alan öğrencilerin ve aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun kapsamında işleyebilir ve burs almaya engel bir durum tespit edilmesi halinde bursunu keser. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.

(3) Bursun kesilmesine ilişkin itirazlar Bölge Müdürlüğünün burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonra onbeş gün içerisinde öncelikle ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğüne yapılan itirazdan bir sonuç alınamaz ise burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonraki otuz gün içerisinde yazılı ya da elektronik ortamda Genel Müdürlüğe itirazda bulunulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Eğitim yardımı kontenjanından yükseköğrenim bursu alacak öğrenciler

EK MADDE 1 – (Ek:RG-12/9/2020-31242)

(1) Genel Müdürlükten 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim yardımı almaktayken mezun olarak eğitimine ara vermeden yurt içindeki Devlet üniversitelerinin örgün lisans programlarını kazanan öğrenciler bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen burs verilmeyecek öğrenciler arasında değillerse, talep etmeleri halinde Genel Müdürlükçe bu Yönetmelik kapsamında verilen yükseköğrenim bursundan yararlanabilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükseköğrenim bursu, Genel Müdürlükçe belirlenen burs kadro sayısına ilave olarak mevcut burs kadro sayısının %5’i kadar öğrenciye verilebilir. Öğrenci sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması halinde öğrenciler Genel Müdürlükçe belirlenen, üniversiteye giriş başarı durumlarına göre yükseköğrenim bursundan yararlandırılırlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan şartlara uyan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında verilen yükseköğrenim bursundan yararlanmakta olan kardeşi olması halinde bu öğrenciler ve yükseköğrenim bursundan yararlanan kardeşleri için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.

Akademik başarı bursları

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-1/6/2021-31498)

(1) Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına kurulan üniversitelerde;

a) Öğrenim gören öğrencilerden, 2019-2020 akademik yıl bitiminde, kendi sınıfında sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlamış, dönem sonu sınavlarında bütünlemelere kalmamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi sınıfındaki öğrenciler arasında üniversitesinin akademik başarı bursu için belirlediği başarı sıralamasına giren öğrencilere; her bir öğrenci için bu Yönetmelik kapsamında bir eğitim yılında verilen toplam yükseköğrenim burs miktarının beş katına kadar olan tutarlarda,

b) Tıp fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerden, 2019-2020 akademik yıl bitiminde en az 58 kredi almış ve almış olduğu tüm dersleri bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlayarak not ortalaması 100 üzerinden 80 ve üzeri olan öğrenciler ile yurt içi ve yurt dışı yatay geçişlerle Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına kurulan üniversitelerin tıp fakültelerine geçiş yapan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzeri olan öğrencilere, eğitim ücretlerinin % 50 ve üzeri oranlarına tekabül eden tutarlarda, akademik başarı bursu verilebilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre verilecek akademik başarı bursları sadece 2020-2021 eğitim yılı için ödenir ve yapılacak ödemelere dair usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.


Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın